Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Usmernenie pre prijímateľa pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre PO Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo dňa 22.06.2017 Usmernenie pre prijímateľov pre správne vypĺňanie rozpočtovej klasifikácie v predkladaných žiadostiach o platbu v ITMS2014+.

Podrobnosti nájdete na webovom sídle MŠVVaŠ SR alebo je k dispozícii na stiahnutie: Usmernenie-pre-prijmatea-a-SO_rozpoctova_klasifikacia_OPZ

Kalendár udalostí
    HORE