Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Uzavretie výziev Výstavba a rekonštrukcia predškolských zariadení

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť") s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 zameranú na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK sa z dôvodu predpokladaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu uzatvára dňom 14. júna 2019.

Viac informácii o výzve nájdete na tomto linku:

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-zariadeni-oplz-po6-sc612-2018-1

Kalendár udalostí
    HORE