Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Verejné konzultácie o integrácii dlhodobo nezamestnaných na trh práce

Riešenie dlhodobej nezamestnanosti (trvajúca viac ako 12 mesiacov) je kľúčovou politickou prioritou stratégie Európskej Komisie v oblasti zamestnanosti a rastu. Dňa 15. februára 2016 Rada prijala odporúčanie na jej riešenie. Dva roky od jeho prijatia sa uskutočňuje hodnotenie opatrení prijatých členskými štátmi a Komisiou na vykonávanie odporúčania. 

Verejné názory vyjadrené v tejto konzultácii sa budú významne podieľať na tomto hodnotení.

Komisia zosumarizuje odpovede po skončení obdobia konzultácií do správy, ktorá bude oficiálne zverejnená. Vaše odpovede budú významným príspevkom pri hodnotení odporúčania Rady z roku 2016.

 

Cieľovou skupinou konzultácií sú všetci občania, organizácie a verejné orgány, ktorých pripomienky sú pre túto konzultáciu vítané. Konzultácia sa predovšetkým zameriava na zhromažďovanie názorov od jednotlivých občanov v rámci ich osobných alebo odborných schopností, organizácií občianskej spoločnosti angažujúcich sa v oblasti dlhodobej nezamestnanosti, ako aj poskytovateľov zamestnania a sociálnych služieb, zamestnávateľov a verejných orgánov na vnútroštátnej aj miestnej úrovni.

Cieľom tejto konzultácie je zhromaždiť názory na opatrenia navrhnuté v odporúčaní Rady o integrácii dlhodobo nezamestnaných na trh práce (2016 / C 67/01) a postrehy o ich implementácii, ako aj na objasnenie budúcich možných opatrení na podporu dlhodobo nezamestnaných.

 

Ako odoslať svoju odpoveď

Odpovede zasielajte prostredníctvom online dotazníka dostupného v 23 jazykoch.

Vyplnenie dotazníku zaberie asi 15 minút. Pred spustením si môžete stiahnuť dotazník vo formáte PDF, ak sa naň chcete pripraviť. Po odoslaní odpovedí môžete upraviť svoje odpovede za predpokladu, že tak urobíte pred termínom predloženia. Po odoslaní odpovedí si môžete stiahnuť kópiu vyplnených odpovedí.

 

Na konci dotazníka vám bude poskytnutá možnosť odovzdať podporné dokumenty (max: 1 MB), ktoré dopĺňajú váš príspevok.

 

Ak máte akékoľvek otázky pri odpovedi na prieskum, navštívte stránku Pomocníka pre účastníkov.

 

Zobraziť  dotazník

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f244987b-1d05-c867-b6de-394f99b90757

Kalendár udalostí
    HORE