Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Vyhlásená výzva na výber odborných hodnotiteľov - PO5

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 8. júna 2017 VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Uzávierka výzvy je 28. júna 2017.

Aktulizácia termínu - do 7.júla 2017.

Kalendár udalostí
    HORE