Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva k NP Podpora integračných podnikov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora integračných podnikov“ s kódom OP ĽZ NP 2019/3.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 12.07.2019.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita  3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ  3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 41 923 053,80 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.1 v rámci vyzvania sú:  

- zamestnanci,

-  zamestnávatelia

 Cieľom národného projektu: Projekt Podpora integračných podnikov je zameraný na zlepšenie pracovnej integrácie znevýhodnených a zraniteľných osôb a ich následné udržanie na pracovnom trhu prostredníctvom nových AOTP v zmysle schválenej legislatívy o sociálnej ekonomike. Integračný podnik je typovo vymedzeným registrovaným sociálnym podnikom, ktorého dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu spočíva v zamestnávaní znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených alebo zraniteľných osôb, t.z., že ako zamestnanci v nich budú získavať pracovné návyky, odborné zručnosti a skúsenosti a taktiež si budú hľadať s pomocou integračného podniku trvalé zamestnanie na otvorenom trhu práce. Zamestnávateľom, ktorým bolo priznané postavenie integračného podniku, bude v rámci tohto projektu poskytovaná podpora podľa „§ 53f Príspevok integračnému podniku“ a „§ 53g Kompenzačné príspevky integračnému podniku“  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

 

Oprávneným typom aktivít  je

 Podpora aktívnej politiky trhu práce a zamestnanosti, vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce, podpora riešenia dlhodobo nezamestnaných, starších a nízko kvalifikovaných

Kalendár udalostí
    HORE