Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Vyhlásenie výzvy k NP Praxou k zamestnaniu 2

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Praxou k zamestnaniu 2“ s kódom OP ĽZ NP 2019/2.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 20.06.2019.

Prioritná os č. 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Investičná priorita  2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ  2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (uchádzačov o zamestnanie), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 27 166 350 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 2.1.1 v rámci vyzvania sú:  

-          NEET do 29 rokov

 Oprávnenými užívateľmi projektu sú:

-  Zamestnávateľ podľa § 3 zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti v platnom znení

 

Cieľom Národného projektu Praxou k zamestnaniu 2 je podporiť získanie alebo zvýšenie a prehĺbenie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností mladých ľudí do 29 rokov veku, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto za účelom ich umiestnenia  a udržania sa na trhu práce. Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečí poskytovaním finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto na dobu minimálne 6 mesiacov, resp. na neurčitý čas a uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie (ďalej len UoZ) pracovný pomer v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, pričom finančné príspevky sa poskytujú mesačne najviac počas 9 mesiacov.

 

Oprávneným typom aktivít

 -          Programy zvyšujúce šancu pre mladých ľudí NEET na kvalitnú ponuku zamestnania

Kalendár udalostí
    HORE