Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyhlásenie výzvy k NP Zosúladenie rodinného a pracovného života

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ s kódom OP ĽZ NP 2019/3.2.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 17.06.2019.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita  3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu

Špecifický cieľ  3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 9 396 888,88 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.2.1 v rámci vyzvania sú:  

-          uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

Pre účel projektu ide o ženy – uchádzačky o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

-          uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života,

-             Zamestnávatelia, SZČO

 

Pre účel projektu musia byť všetci uvedení uchádzači o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) vedení v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej 3 mesiace a zároveň spĺňať aspoň jednu z nasledovných podmienok:

-          UoZ, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov, UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (§ 8 ods. 1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti),

 

Cieľom národného projektu: Cieľom NP je špecificky zvýšiť zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie, ktorými sú ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov a osamelé dospelé osoby žijúce s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť, alebo starajúce sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky. Ide o osoby, ktoré majú problémy pri zosúladení rodinného a pracovného života kvôli zvýšenej potrebe starostlivosti o maloleté deti alebo členov rodiny, resp. domácnosti, odkázaných na ich starostlivosť.Projekt sa zameriava na podporou zamestnávateľov, ktorí realizujú opatrenia na zlepšenie podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, napomáhajúce návrat na trh práce uchádzačov o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, formou zamestnania prostredníctvom flexibilných foriem pracovných miest, kam patrí skrátený pracovný úväzok alebo domácka práca a inovatívnych mechanizmov pre zvyšovanie flexibility práce.

Oprávneným typom aktivít  sú

-          Vytváranie efektívnych nástrojov pre začleňovanie matiek/rodičov s malými deťmi na trh práce najmä po návrate z rodičovskej dovolenky cez tvorbu flexibilných foriem pracovných miest, integračných sociálnych podnikov a inovatívnych mechanizmov pre zvyšovanie flexibility práce (vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie zručností, posilňovanie kontinuity a kontaktu s pracoviskom, mentoring, vzdelávanie a prípravu pre trh práce osôb s rodičovskými povinnosťami atď.).

Kalendár udalostí
    HORE