Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Vyhlásenie výzvy Podpora opatrovateľskej služby OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako poskytovateľ výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora opatrovateľskej služby“ a s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 (ďalej len „výzva“). Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je určený na 29.06.2018.

Cieľom výzvy je podpora dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí.

Výzva má charakter otvorenej, viackolovej výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje EÚ predstavuje 34,05 mil. €, ktorá je proporcionálne rozdelená na všetky kraje SR nasledovne:

Bratislavský kraj 1 750 000,00 €
Trnavský kraj 3 786 000,00 €
Trenčiansky kraj 3 963 000,00 €
Nitriansky kraj 4 581 000,00 €
Žilinský kraj 4 656 000,00 €
Banskobystrický kraj 4 384 000,00 €
Prešovský kraj 5 548 000,00 €
Košický kraj 5 382 000,00 €
 

Žiadateľ môže predložiť samostatnú ŽoNFP pre každý samosprávny kraj.

Minimálna výška finančného príspevku v každej ŽoNFP je 5 000 € a jeho maximálna výška je 500 000 €.

 

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a to:

•          obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,

•          nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

•          cirkev a cirkevná charita,

•          štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť,

•          občianske združenie,

•          Slovenský červený kríž 

zapísaní do registra, ktorý vedie príslušný VÚC minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci výzvy sú:

-          deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

-          zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Vo výzve sa uplatňuje Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 1/2018, ktorá bola schválená Protimonopolnom úrade SR a následne zverejnená v Obchodnom vestníku.

Za oprávnené výdavky sa považujú náklady vynaložené na poskytovanie SVHZ, ktorými sú ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu v zmysle § 72 odseku 5 zákona o sociálnych službách, priamo súvisiace s výkonom opatrovateľskej služby.

 

Pre predmetnú výzvu oprávnenými výdavkami sú skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa (skupina 521)  na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby kvalifikovanou opatrovateľkou/om v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas  alebo pracovnom pomere na skrátený pracovný úväzok.

 

Oprávnené obdobie je ohraničené minimálnou dĺžkou projektu 6 mesiacov a maximálnou dĺžkou projektu 26 mesiacov, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá maximálne do 31.12.2023.

Obdobie realizácie projektu je považované za obdobie trvania poverenia na službu všeobecného hospodárskeho záujmu.

 

 

Podrobné informácie o konkrétnych podmienkach výzvy budú po vyhlásení výzvy zverejnené na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/  a tiež na webovom sídle poskytovateľa výzvy  https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy .

Kalendár udalostí
    HORE