Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako poskytovateľ výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ a s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 (ďalej len „výzva“). Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je určený na 3.11.2017.

 

Jedným z cieľov zadefinovaných v operačnom programe Ľudské zdroje v rámci prioritnej osi č. 4 Sociálne začlenenie je vytváranie nových, inovatívnych nástrojov umožňujúcich integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Predmetná výzva prispeje k plneniu uvedeného cieľa formou podpory výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

 

Zadefinovanou cieľovou skupinou tejto výzvy sú osoby so zdravotným postihnutím v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

 

Prostredníctvom hlavnej aktivity je výzva zameraná na výskum a vývoj nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím určených na ich sociálnu integráciu v spoločnosti. Výsledkami/výstupmi implementovaných projektov budú nové alebo inovované technológie (aplikácie, softvéry, zariadenia a iné) uľahčujúce sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím alebo umožňujúce väčšiu mieru ich samostatnosti v súlade s cieľmi prioritnej osi 4. Sociálne začlenenie v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 

Výzva má charakter otvorenej, viackolovej výzvy.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, t.j. z Európskeho sociálneho fondu vyčlenených na výzvu je 1 000 000 €.

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia typu podnikateľské subjekty, poskytovatelia sociálnych služieb a reprezentatívne organizácie osôb so zdravotným postihnutím (neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb).

 

Oprávneným územím na realizáciu projektov v rámci výzvy je celé územie Slovenskej republiky, t.j. menej aj viac rozvinutý región.

 

Oprávnené obdobie je ohraničené minimálnou dĺžkou projektu 6 mesiacov a maximálnou dĺžkou projektu 48 mesiacov, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá maximálne do 31.12.2023.

 

 

 

Podrobné informácie o konkrétnych podmienkach výzvy budú po vyhlásení výzvy zverejnené na stránke www.employment.gov.sk a tiež na webovom sídle poskytovateľa výzvy https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy .

Kalendár udalostí
    HORE