Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Výzva k NP z PO 1

 

Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-02 pre národný projekt s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (usmerňovať pre prax)“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (usmerňovať pre prax)“

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-02

Oprávnený žiadateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie    

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 31.07.2020

Výzvu nájdete tu:

Kalendár udalostí
    HORE