Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Výzva k NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II."

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 31.07.2020

Viac info nájdete tu:

Kalendár udalostí
    HORE