Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os „Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje“ vyhlásilo dňa 7.6. 2018  v rámci tejto prioritnej osi dopytovo orientovanú výzvu pod názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ s alokáciou 15-mil. EUR.  O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Ak škola  nemá právnu subjektivitu, žiadateľom zriaďovateľ. Výhľadovo MŠVVaŠ SR plánuje výzvu rozšíriť aj o SOŠ a gymnáziá.

Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách.  Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín (možnosť navýšiť počet hodín podľa potrieb školy nad rámec povinne stanovených hodín), či vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov vrátane zakladania pedagogických klubov.

V rámci výzvy je možné sa uchádzať aj o príspevok na pomôcky previazané s predmetom výzvy. Vytvárame tak priestor na potrebné dovybavenie škôl. Aktivity tejto výzvy sú zamerané tak na žiakov ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov.

Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Minimálna výška žiadosti o príspevok je 50-tis. EUR, maximálna 200-tis. EUR. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov, maximálna dĺžka je 24 mesiacov.

Prvé hodnotiace kolo sa uzavrie 9.7.2018 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja a 10.7.2018 pre školy z ďalších samosprávnych krajov. Ďalší termín uzávierky hodnotiaceho kola bude na jeseň tohto roka. Dobrou správou pre žiadateľov je určite aj to, že oproti minulosti sa podstatne znížila administratívna náročnosť podávania žiadostí, teda významne sa  znížil rozsah požadovaných potvrdení. Všetky potrebné informácie k výzve sú zverejnené na: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

 

Kalendár udalostí
    HORE