Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Výzva na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

Verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1
1Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.


 Viac informácii o výzve:

https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na...

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 30.09.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 15.11.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený


Informácie o výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“ nájdete aj na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=344eaa93-7846-4629-bc31-88f0a2d8415e

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu:https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa bude konať:

5. augusta 2019 (pondelok) v Bratislave o 13:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)

PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR SA MÔŽETE TU!

Kalendár udalostí
    HORE