Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Ministerstvo vnútra SR pomôže obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zlepšiť bývanie pre svojich obyvateľov.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje  (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Na výzvu, ktorá je zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít je vyčlenených viac ako 50 miliónov eur. Obce a mestá sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. Do výzvy sa môžu zapojiť okrem obcí z Atlasu rómskych komunít aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženské spoločnosti, združenia a Slovenský Červený kríž, pričom projekt musí byť realizovaný na území týchto obcí.

 

Podporené budú projekty rekonštrukcie a výstavby bytových budov, ktoré budú zapojené do viacstupňovej sústavy sociálneho bývania formou nájomného bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto systému musia byť sprevádzané prácou asistentov bývania. Navrhnutý systém bývania musí zahŕňať minimálne dva stupne, pričom žiadateľ je povinný v rámci projektu stavebne realizovať minimálne jeden stupeň bývania. V každom stupni bývania musí byť minimálne 30 percent podporených bytových jednotiek z nenávratných finančných prostriedkov určených pre obyvateľov MRK. Podpora bude smerovať aj na úpravu bezbariérových úprav budov, do zvyšovania energetickej hospodárnosti budov, ako aj na realizáciu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností konštrukcií ako je obnova obvodového plášťa budov, oprava a výmena striech, oprava technického a energetického vybavenia objektov.  

 

„Problematike sociálneho bývania patrí popredné miesto v sociálnej a bytovej politike. Na Slovensku ide o problematiku, ktorá je dlhodobo potláčaná do úzadia. Sociálne bývanie pritom predstavuje neoddeliteľnú a integrálnu súčasť sociálnej politiky štátu v oblasti podpory rodín marginalizovaných rómskych komunitách. Preto výzva, ktorá je z dielne Ministerstva vnútra, zachytáva problematiku sociálneho bývania pre rodiny marginalizovaných rómskych komunít. Bývanie je jedným zo sociálnych práv a základnou ľudskou potrebou, pričom jeho kvalita a dostupnosť je jedným z hodnotiacich ukazovateľov životnej úrovne obyvateľstva“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

 

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov na zlepšenie životnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ich sociálneho postavenia. Projekty sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania prispejú k vytváraniu optimálnych podmienok pre zlepšenie integrácie. Bezprostrednou súčasťou prestupného bývania je systematická sociálna práca – práca asistentov bývania, ktorí budú poskytovať poradenstvo a pomoc pri riešení problémov ohrozených skupín obyvateľstva.

 

 

Kalendár udalostí
    HORE