Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

● verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“)

● štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. b) zákona o VŠ

● súkromné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. c) zákona o VŠ - v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania v aktuálnom znení (Schéma DM - 5/2021)

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 30.06.2021
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 30.07.2021

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu:
https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje k tejto výzve informačný webinár pre žiadateľov.

Informačný webinár sa bude konať dňa 8. júna 2021 od 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie Webex.

Prihlasovanie na informačný webinár je otvorené dňom vyhlásenia výzvy. Prehlasovací formulár je dostupný na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMmK81BnSbQUd3wWfH2bdnwxxprvQUrOmtokGWtQ0Tupt7lg/viewform

Otázky žiadateľov k problematike predkladania ŽoNFP na webinár je možné predkladať vopred prostredníctvom Formuláru otázok. Formulár je elektronicky dostupný na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ7XBMnKe8DRePc_9iznJhzg-tkDUKd45kwek6AWJ0jWZEhw/viewform

INFORMAČNÝ WEBINÁR K VÝZVE " Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania "

 

Všetky potrebné informácie, text výzvy spolu s prílohami nájdete na: https://www.minedu.sk/31052021-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-oplz-po12021dop131-01/

 

 

Kalendár udalostí
    HORE