Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva: Podpora začlenenia detí a žiakov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020, pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom vyzvania „Podpora začlenenia detí a žiakov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine“, kód vyzvania OPĽZ-NP-2023/10.1.1/05.

Hlavným cieľom NP je zabezpečenie dostupnosti vzdelávania deťom a žiakom v materskej, základnej a strednej škole. Bezprostrednou prioritou národného projektu je začleniť deti a žiakov z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu v SR, t. j. zabezpečiť kontinuitu vzdelávania detí a žiakov z Ukrajiny utekajúcich pred vojnovým konfliktom a poskytnúť im podmienky pre minimalizovanie stresu z mimoriadnej situácie a vytvorenie bezpečného prostredia v škole.

Realizácia NP je plánovaná počas obdobia  od 01. 01. 2023 – 31. 12. 2023.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ Prioritná os: 10 CARE - ESF.
 
Investičná priorita: 10.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

  Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 18 724 322 EUR. 

 Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie  Slovenskej republiky.

 Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú: štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny

 

Kalendár udalostí
    HORE