Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Výzva „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov “

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov "

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum ako štátna rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 28.10.2019

viac informácii na:

https://www.minedu.sk/23082019-vyzvanie-oplz-po12019np111-05-pre-narodny-projekt-s-nazvom-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-/

 

Kalendár udalostí
    HORE