Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

VÝZVA: Pomáhame odídencom - poradenstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Pomáhame odídencom - poradenstvo“ s kódom OP ĽZ-NP-2023/10.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 02.02.2023.

Prioritná os č. 10 CARE - ESF

Investičná priorita 10.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 10.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 5 673 567,90 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje a v súlade so špecifickým cieľom 10.1.1 sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

Hlavným cieľom národného projektu je uľahčiť osobám z cieľovej skupiny, t. j. odídencom začlenenie a integráciu na trh práce prostredníctvom poskytovania poradenských služieb v oblasti orientácie na trhu práce v závislosti od individuálnych potrieb odídenca a v nadväznosti na špecifiká vybraného regiónu v rámci SR. Poradenské služby okrem poskytnutia základných informácií dôležitých pre aktívne hľadanie zamestnania poskytnú odídencom individuálnu podporu pri kontakte predovšetkým s potenciálnymi zamestnávateľmi, prípadne s úradmi alebo ďalšími organizáciami, s ktorými bude odídenec v rámci procesu začleňovania komunikovať.   

Realizácia NP je plánovaná počas 15 mesiacov na území celého Slovenska prostredníctvom typu aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje „Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu na trh práce“. Hlavnou aktivitou projektu bude “ Poskytovanie poradenských služieb odídencom“.

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 05/2022 – 12/2023.

Kalendár udalostí
    HORE