Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

VÝZVA: Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“ s kódom OP ĽZ NP 2023/11.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 02.02.2023.

Prioritná os č. 11 CARE - EFRR

Investičná priorita 11.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 11.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 3 443 572,65 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje  a v súlade so špecifickým cieľom 11.1.1 sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

Hlavným cieľom národného projektu je pomôcť štátnym príslušníkom tretích krajín odchádzajúcim z Ukrajiny a podporiť ich integráciu prostredníctvom poskytovania poradenských služieb a nástrojov sociálnej pomoci s prihliadnutím na špecifické potreby odídenca, vrátane poradenstva pri začleňovaní detí do školských a predškolských zariadení. Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom individuálneho poradenstva v rámci sociálnej pomoci, ktoré bude zamerané na špecifické potreby klienta t. j. osoby z cieľovej skupiny, Aktivita bude zacielená na poskytnutie komplexných poradenských služieb a zabezpečenie informovanosti o možnosti poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, dotácií a štátnych sociálnych dávok a príspevkov. Poradenstvo bude poskytovať 92 odborných poradcov a 46 poradcov, ktorí budú zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny priamo na úrade, v prípade potreby budú poradenstvo poskytovať v obciach alebo vo veľkokapacitných centrách. Individuálnym poradenstvom sa zabezpečí poskytnutie základných informácií, ktoré sú dôležité pre lepšiu orientáciu sa v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, dotácií a štátnych sociálnych dávok a príspevkov občanom Ukrajiny, ktorí sú v ťažkej finančnej a sociálnej situácii

 

Realizácia národného projektu je plánovaná počas 15 mesiacov prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje: „Informačné, poradenské a asistenčné činnosti v oblasti lepšieho sociálneho začlenenia odídencov z Ukrajiny“.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 05/2022 – 12/2023.

Kalendár udalostí
    HORE