Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva pre národný projekt

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu  II.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014 - 2020 a Osobný úrad Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako žiadateľ  v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu  II.“ s kódom OP ĽZ NP 2020/4.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 01.06.2020.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 4 862 981,- EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávneným partnerom je Inštitút pre výskum práce a rodiny

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom sektore.

 

Hlavným cieľom národného projektu je na základe spoločnej vzdelávacej stratégie rezortu vytvoriť funkčný systém rezortného vzdelávania, ktorý doposiaľ v rezorte absentuje. Aktuálna naliehavosť potreby systémového riešenia prehlbovania kvalifikácie ako súčasti rezortného systému vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie vychádza zo skutočnosti, že sociálni pracovníci - odborní zamestnanci vykonávajú činnosti vyplývajúce z rôznorodosti a špecifickosti potrieb užívateľov ich práce – klientov, a MPSVR nemôže ignorovať potrebu ďalšieho odborného rozvoja sociálnych pracovníkov a iných pracovníkov pôsobiacich v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Národný projekt reflektuje            požiadavky, kompetencie a úlohy v oblasti vzdelávania, ktoré vyplývajú zo zákona č. 219/2014  Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledkom projektu bude vytvorenie funkčného systému rezortného vzdelávania, ktorým sa zabezpečí zvýšenie profesionality výkonu v oblasti služieb sociálnej inklúzie a priamo sa podporí profesionalizácia sociálnej práce ako aj iné odborné činnosti. V praxi tak bude zabezpečené poskytovanie prístupných a kvalitných služieb v oblasti podpory sociálnej inklúzie. Realizácia národného projektu je plánovaná počas 47 mesiacov prostredníctvom hlavnej aktivity - „Tvorba a zabezpečenie činnosti funkčného systému rezortného vzdelávania MPSVR SR za účelom zvyšovania profesionality kapacít v oblasti sociálnej inklúzie“, ktorá sa člení na nasledujúce podaktivity:

1.1 Tvorba a realizácia vzdelávacej stratégie pre zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti rezortu

 

1.2 Zabezpečenie a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti sociálnej inklúzie

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 02/2020– 12/2023.

 

 

Kalendár udalostí
    HORE