Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Výzva pre národný projekt „Šanca na návrat“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Šanca na návrat“ s kódom OP ĽZ NP 2018/4.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 04.09.2018.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátene na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 9 656 038,56 EUR.

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          marginalizované skupiny, vrátane Rómov

-          jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

-          zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore

 

Hlavným cieľom projektu je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. V rámci projektu sa vytvorí a  pilotne overí inovatívny systém komplexnej podpory odsúdených. Prostredníctvom jedinečného postavenia žiadateľa projekt prepojí oddelené politiky penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, zníži riziká opakovaného páchania trestnej činnosti a obmedzí vznik možných krízových situácií v bezprostrednom okolí osôb vracajúcich sa z väzenia.

 

Oprávneným typom aktivity je Podpora komplexného a holistického prístupu k riešeniu situácie  ľudí viacnásobne  znevýhodnených za účelom ich uplatnenia na trhu práce a sociálneho začlenenia do spoločnosti.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 10/2018 – 09/2022.

Kalendár udalostí
    HORE