Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako poskytovateľ výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora pracovných miest“ a s kódom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (ďalej len „výzva“). Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je určený na 17.10.2018.

 

Cieľom výzvy je podporiť regionálnu zamestnanosť prostredníctvom zamestnávateľov, ktorými sú podnikateľské subjekty a to poskytnutím kvalitných pracovných príležitostí osobám z cieľovej skupiny s možnosťou využitia mentoringu a tútoringu. Predpoklad udržateľnosti je práve v prostredí podnikateľských subjektov, ktoré prostredníctvom nenávratnej finančnej podpory pre prijatých zamestnancov rozšíria rozsah svojej výroby, obchodu alebo poskytovanej služby.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou projektov v rámci výzvy budú:

·         uchádzač o zamestnanie (ďalej aj UoZ)

·         znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ďalej aj ZUoZ)  

 

Hlavná aktivita v rámci výzvy je zameraná na podporu:

 

·         uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce,

 

ktorá sa vykonáva v dvoch na seba nadväzujúcich častiach:

 

1. Vyhľadávanie a výber UoZ a ZUoZ. 

2.  Zamestnávanie UoZ a ZUoZ s možnosťou využitia mentorskej a tútorskej činnosti.

 

Sprievodné voliteľné oprávnené aktivity sú mentorská a v prípade zamestnania ZUoZ aj tútorská činnosť, a to za účelom aktívnej podpory a pomoci pri vykonávaní pracovných činností a pri adaptácii zamestnanca na pracovnom mieste.

 

V rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP sa uplatňuje Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015).

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia typu:

 

·         zamestnávatelia - podnikateľské subjekty

 

Vo výzve sa uplatňuje aj inštitút partnerstva. Oprávnenými partnerom sú mimovládne neziskové organizácie, ktoré žiadateľ môže zapojiť v rámci aktivít zameraných na vyhľadávanie osôb z cieľovej skupiny a na tútoring, pričom zamestnávanie UoZ a ZUoZ môže realizovať len žiadateľ, nie partner.

 

Oprávnené skupiny výdavkov v rámci výzvy sú:

 

521 - mzdové výdavky na odborný personál

521 - mzdové výdavky na cieľovú skupinu – UoZ, ZUoZ

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania – výdavky na riadenie projektu vo výške 8,32%

905 - ostatné spôsoby paušálneho financovania - paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov (Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, čl. 68b ods.1) vo výške 40%

 

 

Výzva má charakter otvorenej, viackolovej výzvy.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov Európskej únie t.j. z Európskeho sociálneho fondu je 15 000 000,- EUR na menej rozvinuté regióny.

 

Oprávnené obdobie je ohraničené minimálnou dĺžkou projektu 6 mesiacov a maximálnou dĺžkou projektu 36 mesiacov, pričom oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť a trvá maximálne do 31.12.2023.

 

Podrobné informácie o konkrétnych podmienkach výzvy budú po vyhlásení výzvy zverejnené na stránke www.employment.gov.sk a tiež na webovom sídle poskytovateľa výzvy https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy

Kalendár udalostí
    HORE