Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva V základnej škole úspešnejší je stále otvorená – NOVÉ TERMÍNY INFOSEMINÁROV

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s  termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve s názvom V základnej škole úspešnejší (27.9.2017) organizuje ďalšie kolo informačných seminárov pre potenciálnych žiadateľov.

Žiadatelia (t. j. základné školy resp. ich zriaďovatelia v prípade, že škola nemá právnu subjektivitu) majú ešte stále možnosť žiadať o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre:

·         pedagogických asistentov,

·         inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/ špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg,

·         asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

V rámci informačných seminárov účastníci získajú informácie o oprávnenosti žiadateľov, aktivít,   výdavkov, merateľných ukazovateľoch, príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane možnosti diskutovania konkrétnych otázok spojených s prípravou a predložením projektu.

Informačné semináre sú určené pre potenciálnych žiadateľov, ktorí ešte nepredkladali žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.

 

Termíny a miesta konania informačných seminárov:

7.9.2017 v Trenčíne – prihlasovanie na seminár TU

8.9.2017 v Prešove - prihlasovanie na seminár TU

 

Bližšie informácie k výzve: http://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

Kalendár udalostí
    HORE