Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Výzva „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ“ s kódom OP ĽZ NP 2017/2.1.1/04 . Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 09.11.2017.

 

Prioritná os č. 2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Investičná priorita  2.1 Trvalo udrţateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ  2.1.1. Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ)

10 199 989,80 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 2.1.1 v rámci vyzvania sú:  

NEET do 29 rokov

 

Cieľom národného projektu  „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ“ je zlepšenie postavenia mladých ľudí do 29 rokov (29 rokov mínus jeden deň) na trhu práce, zvýšenie ich zamestnateľnosti, zamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo vybraných regiónoch SR bez BSK.

Oprávneným typom aktivít  sú programy zvyšujúce šancu pre mladých ľudí NEET na kvalitnú ponuku zamestnania.

Kalendár udalostí
    HORE