Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Bližšie info nájdete tu:

https://www.minv.sk/?archiv-vyziev&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6-sc611-2016-3-uzavreta-dna-16-novembra-2018

 

Kalendár udalostí
    HORE