Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Výzva" Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania"

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.7.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  ako sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Vyzvanie pre národný projekt s názvom Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania.

 

16.07.2021 - Vyzvanie OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-02 pre národný projekt s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania"
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania


Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-02

Oprávnený žiadateľ: rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR ako ústredný orgán štátnej správy.

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 17.09.2021

Vyzvanie je spolu s prílohami zverejnené a dostupné na: https://www.minedu.sk/16072021-vyzvanie-oplz-po82021np811-02-pre-narodny-projekt-s-nazvom-zmiernenie-dopadu-pandemie-ochorenia-covid-19-na-vzdelavaci-proces...

 

 

Kalendár udalostí
    HORE