Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvania pre národné projekty: Pomoc osobám z Ukrajiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 pripravuje vyhlásenie vyzvaní na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k národným projektom OP ĽZ NP 2023/11.1.1/03 „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR-  MNO“ a OP ĽZ NP 2023/11.1.1/04 „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“.

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvaní je dňa 27.03.2023.

 

Prioritná os č. 11 CARE - EFRR

Investičná priorita 11.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 11.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie

Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2023/11.1.1/03 pre národný projekt s názvom „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - MNO“

 Oprávneným žiadateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

 Oprávnenými partnermi sú Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Centra pre filantropiu, Nadácia Pontis a Socia- Nadácia na podporu sociálnych zmien.  

 Na realizáciu národného projektu je vyčlenených maximálne 13 000 000 EUR.

 Do realizácie národného projektu sa budú môcť zapojiť užívatelia na základe dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do NP“, ktorý bude zverejnený na webovom sídle žiadateľa a partnerov.

Oprávnení užívatelia sú:

a) občianske združenia podľa Zákona č. 83/1990 z. z. o združovaní občanov;

b) nadácia podľa Zákona č: 34/2002 z. z. o nadáciách;

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č: 213/1997 Z. z.;

d) organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácii s medzinárodným prvkom;

e) združenie právnických osôb podľa zákona c. 40/1964 Zb.;

f) Slovenský Červený kríž podľa Zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži;

g) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti.

  

Vyzvanie č. OP ĽZ NP 2023/11.1.1/04 pre národný projekt s názvom „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva“

Oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra MPSVR SR

Oprávneným partnerom je Ministerstvo vnútra – Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

 Na realizáciu je vyčlenených maximálne 12 691 190 EUR.

 Do realizácie národného projektu sa budú môcť zapojiť užívatelia na základe dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do NP“, ktorý bude zverejnený na webovom sídle žiadateľa.

Oprávnení užívatelia sú:

a) mesto/obec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) právnická osoba zriadená obcou, v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c)  vyššie územné celky v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,

d)  právnická osoba zriadená vyšším územným celkom, v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Hlavným cieľom oboch NP je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov oprávneným užívateľom, a to za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov z Ukrajiny. NP budú implementované prostredníctvom jednej hlavnej aktivity pod názvom “Poskytovanie finančných príspevkov užívateľom zabezpečujúcim pomoc a podporu osobám z Ukrajiny po ich vstupe na územie Slovenskej republiky”, ktorá zahŕňa dve podaktivity:

1. Zabezpečenie pomoci a podpory štátnym príslušníkom tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny bezprostredne po ich príchode na územie SR.

2. Zabezpečenie podpory pri integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny do spoločnosti na Slovensku.

 Realizácia národných projektov je plánovaná počas 23 mesiacov a oprávneným územím na realizáciu aktivít je celé územie Slovenskej republiky.

 

Viac informácií k výzvam nájdete na tomto linku:

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/

Kalendár udalostí
    HORE