Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie na národný projekt HRADY - OPLZNP-PO5-2022-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 13. júna 2022 vyzvanie pre národný projekt s názvom "Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva" so zameraním na individualizovanú podporu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK, vytváraním podmienok na ich zamestnávanie v aktivitách na obnovu kultúrnych pamiatok s kódom OPLZN-PO5-2022-1.

Dátum vyhlásenia: 13. júna 2022

Vyzvanie na národný projekt HRADY (PDF, 825 kB)

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 371 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohami (ZIP, 1 MB)

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 321 kB)

Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 511 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam ďalších monitorovacích údajov (PDF, 227 kB)

Príloha č. 6 - Súlad projektu s 3D  (PDF, 218 kB)

Príloha č. 7 - Informácie pre žiadateľov o NFP (PDF, 208 kB)

 
 

Kalendár udalostí
    HORE