Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2017-3

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 20. decembra 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2017-3.

Dátum vyhlásenia: 20. decembra 2017

Dátum uzavretia: 31. mája 2018

Vyzvanie na národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. (PDF, 838 kB)

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane povinných príloh (ZIP, 407 kB)

Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa (ZIP, 335 kB)

Príloha č.3 - Zoznam oprávnených užívateľov (PDF, 624 kB)

Príloha č.4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 512 kB)

Príloha č.5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 291 kB)

Príloha č.6 - Zoznam sledovaných údajov (PDF, 385 kB)

Príloha č.7 - Podmienky súladu národného projektu s 3D (PDF, 414 kB)

Príloha č.8 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 215 kB)

Kalendár udalostí
    HORE