Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie - Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 2.7.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo vyhlásené Vyzvanie -  Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji“ s kódom OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-01.  

 

Vyzvanie je spolu s prílohami zverejnené a dostupné na: https://www.minedu.sk/02072021-vyzvanie-oplz-po82021np811-01-

 

 

Kalendár udalostí
    HORE