Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Vyzvanie pre národný projekt „Budovanie kapacít na komunitnej úrovni“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Budovanie kapacít na komunitnej úrovni“ s kódom OP ĽZ NP 2019/4.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 27.8.2019.

 

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

 

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

 

Špecifický cieľ 4.1.1. Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ):  18 913 318 EUR.

 

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

 

Oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-       marginalizované skupiny, vrátane Rómov,

-       jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,

-       rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,

-       nízkopríjmové domácnosti,

-       mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy –  NEET,

-       osoby so zdravotným postihnutím,

-       deti,

-       zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,

-       deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,

-       znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,

-       deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

-       žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou,

-       verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,

-       subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

-       subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.

 

Hlavným cieľom projektu je ďalšie budovanie a rozvoj odborných kapacít poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (KC/NDC/NSSDR) na komunitnej úrovni za účelom zvýšenia efektívnosti ich činnosti - t.j.  poskytovať kvalitnú odbornú podporu jednotlivcom a rodinám ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením vedúcu k svojpomocnému riešeniu svojich sociálnych problémov, rovnako poskytovať podporu vedúcu k rozvoju celých komunít  cieleným využívaním komunitných zdrojov.

Oprávneným typom aktivity je podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 9/2019– 09/2023.

Kalendár udalostí
    HORE