Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Efektívnymi službami k občanovi - 2“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Efektívnymi službami k občanovi - 2“ s kódom OP ĽZ NP 2018/3.3.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 18.07.2018.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšenie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami

Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 28 965 314,50 EUR  

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          Inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci 

-          Uchádzači o zamestnanie

-          Zamestnanci

-          Zamestnávatelia

-          Sociálni partneri

 

Národný projekt bude napĺňať zákon č. 305/2013 zavádzaním elektronických služieb, ktoré umožnia zrýchlené spracovanie údajov o klientoch, budovanie kapacít pre získavanie dát a ich následné spracovanie a vyhodnocovanie za účelom skvalitňovania riadiacich a rozhodovacích procesov, zabezpečenie online podpory pre zamestnancov a v neposlednom rade zlepšené začleňovanie UoZ, ZUoZ ako aj občanov so ZP do pracovného pomeru.

Oprávneným typom aktivity je Podpora modernizácie inštitúcií služieb zamestnanosti vo väzbe na meniace sa potreby trhu práce

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 05/2018– 04/2021.

Kalendár udalostí
    HORE