Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Inštitút sociálnej ekonomiky“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Inštitút sociálnej ekonomiky“ s kódom OP ĽZ NP 2018/3.3.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 06.12.2018.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšenie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami

Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšiť kvalitu a  kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 7 037 517,27 EUR  

Oprávneným územím realizácie projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ sú:  

-          inštitúcie verejných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci,

-          zamestnanci,

-          zamestnávatelia.

 

Cieľom národného projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania podpornej infraštruktúry pre sociálnu ekonomiku v SR, prostredníctvom Centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky a regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Projekt svojou intervenciou významnou mierou prispeje k vzniku sociálnych podnikov na národnej a lokálnej úrovni, podporí rozvoj regionálnej zamestnanosti a medzitrh práce, zvýši možnosti pre záujemcov o sociálne podnikanie, zamerané na tvorbu a poskytovanie tovarov a služieb sociálne ohrozeným osobám a na orientáciu na pracovnú integráciu znevýhodnených osôb na trhu práce.        

 

Oprávneným typom aktivity je Vzdelávanie zamestnancov služieb zamestnanosti zamerané na skvalitňovanie a rozširovanie poskytovania vzdelávacích a poradenských aktivít pre všetkých účastníkov na trhu práce .

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 06/2018– 05/2022.

Kalendár udalostí
    HORE