Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Vyzvanie pre národný projekt „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“ s kódom OP ĽZ NP 2020/4.1.1/03. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 21.10.2020.

Prioritná os č. 4 sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 14 788 080,13 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu budú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje sú: deti; mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET; rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny; nízkopríjmové domácnosti; osoby so zdravotným postihnutím; marginalizované skupiny, vrátane Rómov; jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením; zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore; deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou.

 

Hlavným cieľom národného projektu je podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odborom sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „OSVaR“) na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v ich prirodzenom prostredí, s ťažiskom na posilňovanie budovania sociálnych sietí (pomáhajúcich organizácií) v prospech klienta na teritoriálnej, prípadne regionálnej úrovni. Takýto komplexný prístup zabezpečí adresnú a dostupnú pomoc klientom OSVaR, efektívnu spoluprácu viacerých pomáhajúcich subjektov za účasti klienta, čím sa podstatne skvalitní proces integrácie osôb cieľovej skupiny do spoločnosti a ich uplatnenia sa na trhu práce. Dosahované výsledky budú mať vplyv aj na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj na zvyšovanie zamestnateľnosti.

 

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora výkonu sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce“, ktorú tvorí súbor podaktivít:

 

„Podpora výkonu sociálnej práce so zameraním na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce“
„Podpora sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce v rámci poskytovania dávok a peňažných príspevkov“.
 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 12/2020 do 05/2022.

Kalendár udalostí
    HORE