Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Vyzvanie pre národný projekt „Každé dieťa sa počíta “

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Každé dieťa sa počíta“ s kódom OP ĽZ NP 2019/4.1.2/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 29.10.2019.

Prioritná os č. 4 Sociálne začleňovanie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 6 607 947,63 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje SR.

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitosti.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:   osoby so zdravotným postihnutím; výskumné a vzdelávacie inštitúcie; verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb; subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu; deti; rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny; jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením; zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

Cieľom národného projektu Každé dieťa sa počíta je prevencia diskriminácie, sociálna inklúzia a posilnenie rovnosti príležitostí pre deti s neštandardným vývinom (ďalej DsNV) prostredníctvom zavedenie a rozšírenia moderných metód práce s týmito deťmi na úrovniach, ktoré majú vplyv na vývin dieťaťa, jeho vzdelávanie a prípravu na trh práce.

Oprávneným typom aktivity je Podpora zavádzania a zvyšovania dostupnosti včasnej intervencie, vedúce k rovnosti príležitostí osôb so ZP, ako aj ich rodičov.

Hlavná aktivita sa člení na nasledovné tri podaktivity:

1.       Podpora rozvoja včasnej intervencie pre DsNV - prostredníctvom VO bude zabezpečené vzdelávanie pre odborný personál z verejných inštitúcií v zvolenej metóde včasnej intervencie, vytvorený webinár pre každodennú prácu s DsNV pre rodinné prostredie dieťaťa a ľudí, ktorí s ním prichádzajú denne do kontaktu (rodičia, osobní asistenti, učitelia a pod.) a realizované workshopy pre rodičov DsNV

2.       Podpora včasnej intervencie v praxi - prostredníctvom podpory rodičov DsNV vo forme príspevkov, vypracovania a pilotného overenia modelov inkuzívnych vzdelávacích a voľnočasových zariadení pre DsNV

3.       Podpora rozvoja včasnej intervencie prostredníctvom osvety a scitlivovania spoločnosti - prostredníctvom osvetovej kampane (mediálna kampaň pre verejnosť, osvetová kampaň v školách, osvetový materiál pre verejnosť, komplexná informačná web stránka) a výskumu o reálnom výskyte DsNV

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 10/2019 – 09/2023.

Kalendár udalostí
    HORE