Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Kvalita sociálnych služieb“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Kvalita sociálnych služieb“ s kódom OP ĽZ NP 2019/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 15.3.2019.

 

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1. Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 3 078 106,39 EUR.

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,

-          deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby.

 

Hlavným cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Operačným cieľom národného projektu je podpora zavádzania kvality sociálnych služieb cestou metodickej podpory poskytovateľov sociálnych služieb pri implementácii podmienok kvality (poskytovateľský aspekt kvality), zároveň cestou zavádzania systému hodnotenia podmienok kvality sociálnych služieb (hodnotiteľský aspekt kvality).

 

Oprávneným typom aktivity je podpora zavádzania systémových zmien a inovatívnych riešení (napr. v oblasti poskytovania starostlivosti o maloletých bez sprievodu a obete obchodovania s ľuďmi za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce.

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 3/2019– 02/2023.

Kalendár udalostí
    HORE