Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj sa, kód vyzvania OPĽZ-NP-2021/3.1.2/02.

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 18.08.2021.

 

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a adaptability existujúcej pracovnej sily na zmenené podmienky trhu práce prostredníctvom cieleného vzdelávania, ktoré poskytne predpoklady pre jej lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Cieľovou skupinou sú osoby evidované na úrade práce ako záujemcovia o zamestnanie (ZoZ) podľa § 7 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a ktoré majú záujem o vzdelávanie v súlade s potrebami TP. Vzdelávanie bude zohľadňovať ich individuálne potreby, možnosti a schopnosti s ohľadom na potrebné zručnosti v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva. Verejne dostupný vzdelávací kurz vybraný ZoZ bude realizovaný vo voľnom čase ZoZ, v rámci spolupráce ZoZ a úradu práce. 

Realizácia národného projektu je plánovaná najskôr od 08/2021 počas 26 mesiacov, na území celého Slovenska  prostredníctvom hlavnej aktivity „Vzdelávacie aktivity pre ZoZ“.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

 

Indikatívna finančných prostriedkov výška vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 32 895 363 eur. 

 

Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR, t.j. menej aj viac rozvinutý región.

 

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Oprávneným užívateľom je:

-       záujemca o zamestnanie (ZoZ) podľa § 7 zákona o službách zamestnanosti

Užívateľom projektu nie sú subjekty, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti a možno ich považovať za podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

-       záujemca o zamestnanie (ZoZ) podľa § 7 zákona o službách zamestnanosti

Výsledkom predmetného národného projektu bude zvýšenie zručností ZoZ, ktoré im umožnia vyššiu konkurencieschopnosť na trhu práce tým, že sa stanú adaptabilnejší a flexibilnejší. Zlepší sa zároveň aj ponuková stránka trhu práce z vlastných ľudských zdrojov SR.

Dopady národného projektu:

Prostredníctvom NP sa očakáva udržanie zamestnanosti a zvýšenie zamestnateľnosti pre ZoZ, ktorí úspešne ukončia vzdelávacie kurzy (intervenciu).

Kalendár udalostí
    HORE