Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora pracovnej integrácie.“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora pracovnej integrácie.“ s kódom      OP-ĽZ-NP-2023/3.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 08.08.2023.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 50 000 000 eur

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je menej rozvinutý región.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje a v súlade so špecifickým cieľom 3.1.1 sú zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, zamestnávatelia.

Cieľom národného projektu je podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím (ďalej “OZP”), nakoľko OZP predstavujú špecifickú skupinu občanov, často odkázaných na pomoc a podporu okolia. Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou bude  poskytovanie príspevkov smerujúcich k udržaniu znevýhodnených občanov so zdravotným postihnutím na existujúcich pracovných miestach u zamestnávateľov alebo pri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a to v zmysle § 59 (Príspevok na činnosť pracovného asistenta) a § 60 (Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov ) zákona o službách zamestnanosti.

Realizácia NP je plánovaná na území menej rozvinutých regiónov Slovenskej republiky prostredníctvom typu aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje „Programy na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím vrátane podporovaného zamestnávania“.

Oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu je od 01.01. 2022 do 31.12.2023.

Kalendár udalostí
    HORE