Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím, kód vyzvania OP ĽZ NP 2021/4.1.2/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 2.7.2021.

Cieľom projektu je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, špecificky ľudí so ZP s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím a osoby s PAS, a zlepšenie ich životnej situácie a to prostredníctvom nastavenia systémovej podpory a zvyšovaním kvality odborných činností najmä v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v rámci celého Slovenska.

Realizácia národného projektu je plánovaná od 07/2021 počas 27 mesiacov na území celého Slovenska  prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 4 748 331,78  eur.  

Oprávneným územím realizácie projektov je menej aj viac rozvinutý región.

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Oprávneným užívateľom sú:

·        subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu

·        verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

 

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

·        osoby so zdravotným postihnutím

·        subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu

·        verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

·        zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

 

Výsledkom predmetného národného projektu bude vytvorenie nevyhnutných predpokladov k podpore ďalšieho nárastu kvality poskytovania odborných činností a nových pracovných pozícií, ktoré budú pilotne overené v praxi. Výsledky a výstupy projektu budú mať celospoločenský dopad najmä úpravou príslušnej legislatívy.

Dopady národného projektu:

Vypracované strategické a legislatívne návrhy s cieľom podporiť sociálnu inklúziu CS

Zvýšenie profesionality a kvality výkonu odborných pracovníkov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov zamestnancov zapojených subjektov formou odbornej podpory a mentoringu

Vyššia miera sociálnej inklúzie vďaka zvýšenej kvalite poskytovaných služieb

Priamy výkon podpory integrácie osôb z CS prostredníctvom Poradcu pracovnej integrácie

Zvýšenie povedomia o právach osôb zo zdravotným postihnutím a informovanosť o projekte

Kalendár udalostí
    HORE