Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách “

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.1.2/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 16.07.2020.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 70 000 001,10 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  zamestnávateľ; zamestnanci - pozn. zamestnancami pre účely tohto NP sa rozumejú: - pedagogickí a odborní zamestnanci materských škôl v zmysle platnej legislatívy, resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v materskej škole, ak materská škola nemá právnu subjektivitu a nepedagogický zamestnanci materských škôl, resp. zriaďovateľa s podmienkou výkonu práce v materskej škole v prípade, ak materská škola nemá právnu subjektivitu.

 

Hlavným cieľom národného projektu je podporiť materské školy príspevkom na udržanie pracovných miest, a tak prispieť k stabilizácii ľudských zdrojov a zamestnanosti v sieti materských škôl. Ide o kľúčový nástroj pre zamedzenie negatívneho dopadu následkov ochorenia COVID-19 na oblasť zamestnanosti, či už dopadu na zamestnancov materských škôl alebo zamestnaných rodičov detí, ktoré nemohli navštevovať materské školy z dôvodu opatrení na spomalenie šíriaceho sa vírusu.

Národný projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje „Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám. Hlavnou aktivitou projektu bude “ Realizácia AOTP podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti“.

Výsledkom projektu bude udržaná zamestnanosť v materských školách a stabilizované počty ľudských zdrojov v materských školách počas trvania mimoriadnej situácie a zároveň tri mesiace po ukončení poskytovania pomoci užívateľom. Realizácia projektu zároveň prispeje k podpore zamestnanosti rodičov detí, ktoré nemohli navštevovať materské školy z dôvodu opatrení na spomalenie šírenia vírusu.

 Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 13.03.2020 v trvaní maximálne 16 mesiacov.

 

Kalendár udalostí
    HORE