Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách “

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ s kódom        OP ĽZ NP 2021/3.1.2/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 13.04.2021.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 20 000 000,80 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnenou cieľovou skupinou v súlade so špecifickým cieľom 3.1.2 a v zmysle OP ĽZ je: zamestnanec a zamestnávateľ. Zamestnancami pre účely tohto NP sa rozumejú:

- pedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl alebo zriaďovateľa, ak základná umelecká škola nemá právnu subjektivitu (s výkonom práce v základnej umeleckej škole),

- nepedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl (zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme) alebo zriaďovateľa, ak základná umelecká škola nemá právnu subjektivitu (s výkonom práce v základnej umeleckej škole).

 

Hlavným cieľom národného projektu je podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie v nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým sa zakázala prevádzka zariadení vrátane zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z., poskytnutím príspevku zamestnancovi základnej umeleckej školy (pedagogickí zamestnanci a nepedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl) ako úhradu príspevku časti mzdy/náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100,- Eur na jedného zamestnanca na mesiac.

Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje „Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám. Hlavnou aktivitou projektu bude “ Realizácia AOTP podľa §54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti“.

Realizáciou aktivít národného projektu sa prispeje k udržaniu zamestnanosti a k stabilizácii ľudských zdrojov v základných umeleckých školách.

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 13.03.2020 v trvaní maximálne 22 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE