Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora univerzálneho navrhovania “

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Slovenská technická univerzita v Bratislave ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora univerzálneho navrhovania“ s kódom OP ĽZ NP 2020/4.1.2/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 19.05.2020.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1. 2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 1 054 250,60 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Slovenská technická univerzita v Bratislave

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:   osoby so zdravotným postihnutím; jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením ; výskumné a vzdelávacie inštitúcie; subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu

 

Cieľom národného projektu (ďalej len „NP“) je navrhnúť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov podľa článkov 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. Aktivity projektu budú zamerané na výskum metód aplikácie univerzálneho navrhovania v zahraničnej legislatíve a stavebnej praxi, komparatívnu analýzu zahraničnej a domácej stavebnej legislatívy, realizáciu prípadových štúdií pozitívnych príkladov stavieb na Slovensku a v zahraničí, prieskumy o skúsenostiach respondentov s prístupnosťou stavebných prostredí a pod. Na základe získaných vedomostí budú vypracované odporúčania na zmeny v slovenskej legislatíve a praxi a vydané ilustrované metodiky tvorby univerzálne prístupného prostredia, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pri projektovaní a realizovaní stavieb.

NP bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - Tvorba nástrojov na implementáciu univerzálneho navrhovania do tvorby fyzického prostredia na Slovensku (pre regióny MRR aj VRR), v rámci ktorej bude šesť podaktivít:

1.1  Zriadenie metodického tímu, riadiaceho tímu a výskumných skupín

1.2  Skúmanie domácej a zahraničnej legislatívy v oblasti prístupnosti fyzického prostredia

1.3  Skúmanie príkladov prístupnosti a univerzálneho navrhovania v domácej a zahraničnej praxi

1.4  Spracovanie odporúčaní na zmeny v slovenskej legislatíve a stavebnej praxi

1.5  Vypracovanie štandardov a metodík univerzálneho navrhovania fyzického prostredia

1.6  Zvýšenie povedomia odbornej a laickej verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím a o univerzálnom navrhovaní v podmienkach SR.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 05/2020– 06/2023.

 

Kalendár udalostí
    HORE