Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa“ s kódom OP ĽZ NP 2023/10.1.1/04. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 28.07.2023.

Prioritná os č. 10 CARE - ESF

Investičná priorita 10.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 10.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 3 114 270,92 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje  a v súlade so špecifickým cieľom 10.1.1 sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

Hlavným cieľom národného projektu je podpora výkonu opatrení SPODaSK pre maloletých bez sprievodu z Ukrajiny v centrách pre deti a rodiny a pre mladých dospelých, ktorým CDR poskytuje starostlivosť a boli v CDR umiestnení ako maloletí bez sprievodu z Ukrajiny - t. j. komplexné zabezpečenie starostlivosti o týchto MBS (vrátane psychologického a sociálneho poradenstva) s koncentráciou práce na krízovú intervenciu, posttraumatickú pomoc a zlúčenie rodiny (so zachovaním všetkých opatrení proti obchodovaniu s deťmi) a pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa orgánmi SPODaSK. Národný projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity „Podpora výkonu opatrení SPOD a SK pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1.1.  Podpora výkonu opatrení SPOD a SK pre MBS z Ukrajiny v CDR

1.2.  Podpora výkonu opatrení SPODaSK pre MBS a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za starostlivosť o dieťa orgánmi SPODaSK

 

Realizácia národného projektu je plánovaná od 24.02.2023 do 31.12.2023 prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje: „Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane podpory zariadení náhradnej starostlivosti “.

Kalendár udalostí
    HORE