Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3“ s kódom OP ĽZ NP 2018/3.1.1/03. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 04.07.2018.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby  

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 42 500 000,00 EUR  

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          zamestnanec

-          samostatne zárobkovo činná osoba

-          zamestnávateľ

Cieľom národného projektu je podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov. Prínosom projektu Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3 bude zlepšenie predpokladov integrovať občanov so zdravotným postihnutím do pracovného procesu. Projekt prispeje k  rozvoju a udržaniu pracovných návykov občanov so zdravotným postihnutím a prispeje k zníženiu rizika chudoby tejto cieľovej skupiny.

Oprávneným typom aktivity je Programy na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím vrátane podporovaného zamestnávania.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 01/2018– 05/2020.

Kalendár udalostí
    HORE