Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4“ s kódom OP ĽZ NP 2019/3.1.1/04. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 07.10.2019.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.

Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 21 250 000,00 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

·         zamestnávateľ,

·         znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (občan so zdravotným postihnutím),

·         samostatne zárobkovo činná osoba,

·         zamestnanec

 

Cieľom národného projektu ,,Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím – 4“ je podpora zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovanie nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov (Príspevky budú poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a úspešné umiestnenie a udržanie sa na pracovnom mieste.

Projekt významne prispeje ku kompenzovaniu pracovného, a tým aj sociálneho znevýhodnenia osôb so zdravotným postihnutím a k presadeniu ich účasti v občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych sférach na princípe rovnakých príležitostí.

 

Projekt sa vykonáva prostredníctvom Aktivity Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím vrátane podporovaného zamestnávania.

 

Oprávneným typom aktivity je Programy na podporu zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím vrátane podporovaného zamestnávania

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 10/2019– 11/2023.

Kalendár udalostí
    HORE