Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ s kódom OP ĽZ NP 2022/3.2.1/01.

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 29.04.2022.

Výzvu nájdete na tejto stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu.

Špecifický cieľ 2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie : 1 277 881,02 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje  a v súlade so špecifickým cieľom 3.2.1 sú: subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku.

 

Hlavným cieľom národného projektu je podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa formou poskytnutia nenávratného finančného príspevku na kúpu vhodných pomôcok a hračiek slúžiacich pre deti na rozvoj psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, reči, komunikácie, pomôcok na rozvíjanie umeleckej a hudobnej expresie, technických, prírodovedných zručností, pohybových aktivít či kolektívnej spolupráce.

Prostredníctvom vhodného vybavenia zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku sa predpokladá zatraktívnenie poskytovanej služby, ktorá má za účel podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života rodičov detí. Nenávratný finančný príspevok sa bude poskytovať každému poskytovateľovi sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorému vzniklo oprávnenie poskytovať túto sociálnu službu, a to na základe splnenia právnych podmienok, zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb. Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa budú môcť uchádzať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na základe „Oznámenia o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“, ktorého súčasťou bude aj zoznam odporúčaných hračiek a pomôcok. Predmetné oznámenie bude zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Podporené zariadenia musia poskytovať svoje služby minimálne 6 mesiacov po skončení projektu.

 

Realizácia národného projektu je plánovaná počas 21 mesiacov na území celého Slovenska  prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje „Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy, vrátane podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky“

 

Hlavnou aktivitou projektu bude “Podpora dostupnosti dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti“.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 04/2022 do 12/2023.

Kalendár udalostí
    HORE