Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a zároveň ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ s kódom OP ĽZ NP 2019/3.1.2/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 26.02.2019.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

 

Investičná priorita 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.

 

Špecifický cieľ 3.1.2. Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 16 829 299,85 EUR.

 

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

 

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

  • uchádzač o zamestnanie,
  • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
  • zamestnanec,
  • samostatne zárobkovo činná osoba,
  •  zamestnávateľ,
  •  poskytovatelia služieb zamestnanosti.

 

Projekt nadväzuje na národné projekty Národná sústava povolaní I až III v súlade s ustanovením § 35a ods. 2) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Realizáciu projektu bude zabezpečovať MPSVR SR na koordinačnej platforme, prostredníctvom Aliancie sektorových rád podľa § 35b zákona o službách zamestnanosti, pri využití už vytvoreného informačného systému NSP (www.sustavapovolani.sk). Tvorbou nových a inováciou už vytvorených národných štandardov zamestnaní sa v zdokonalenom informačnom systéme NSP vytvorí lepšia identifikácia dopytu zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile v súlade s inovatívnymi trendmi na trhu práce. Výsledky projektu budú mať efekt na trh práce na celom území SR pre zamestnávateľov, uchádzačov o zamestnanie, úrady práce, ale aj vzdelávaciu sféru a osoby pred voľbou odbornej prípravy na trh práce. Vytvorí sa lepšia identifikácia dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile, ktorá podporí prispôsobenie sa pracovníkov, podnikov a podnikateľov  zmenám na trhu práce. Ide najmä o nové povolania, popisy zručností na progresívne zdroje rastu zamestnaní, ktoré prichádzajú do sektorových politík a súvisia so zmenou klímy, s výkonnostnou ekonomikou a dopadom digitalizácie a automatizácie. Adresnejšia identifikácia potreby odborných vedomostí a zručností jednotlivých pracovných pozícií prispeje k lepšiemu posúdeniu možností osôb uplatniť sa na trhu práce a na zlepšenie adaptability zamestnancov a podnikov na zmenené podmienky. Výdavky na inovatívne riešenia projektu nie sú súčasťou iných výdavkov verejnej správy.

 

Oprávnený typ aktivity: Aktivity zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov týmto zmenám.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 48 mesiacov v období  03/2019 – 6/2023.

Kalendár udalostí
    HORE