Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vyzvanie pre národný projekt „SME SI ROVNÍ “

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Slovenský paralympijský výbor ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „SME SI ROVNÍ“ s kódom OP ĽZ NP 2020/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 04.02.2020.

Prioritná os č. 4 Sociálne začleňovanie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 5 033 041,00 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinuté regióny.

Oprávneným žiadateľom je Slovenský paralympijský výbor

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:   osoby so zdravotným postihnutím

Hlavným cieľom projektu je pilotné overenie inovatívneho systému sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „OZP“) zriadením siete včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej motivácie pri odchode zo zdravotníckych a/alebo rehabilitačných zariadení. Podstata spočíva v overení efektívnosti fungovania inovatívneho systému včasnej pomoci a podpory pre zdravotne postihnuté osoby (predovšetkým osoby po náhlej zmene zdravotného stavu následkom úrazu alebo choroby) prostredníctvom celoplošne zavádzanej siete regionálnych centier. Tieto majú skvalitniť a zlepšiť prístup (dostupnosť) k systému služieb pre OZP a zlepšiť tak možnosti pre ich aktívne začlenenie do spoločnosti.

 

Oprávneným typom aktivity je Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.   

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou s názvom „Pilotné overenie inovatívneho systému siete regionálnych centier včasnej pomoci, poradenstva a pohybovej podpory pre OZP hlavne následkom úrazu alebo choroby“ prebiehajúcou v 2 paralelných rovinách – 1. zriadenie siete centier a 2. overovanie fungovania siete centier, ktoré budú členené na viaceré podaktivity, realizované  súborom jednotlivých krokov/činností logicky a časovo vzájomne previazaných.

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 02/2020– 01/2023.

Kalendár udalostí
    HORE