Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Vyzvanie pre národný projekt „Spoločne hľadáme prácu II “

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Spoločne hľadáme prácu II“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.3.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 08.09.2020.

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami

Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti  na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 3 790 106,00 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  zamestnanci; zamestnávatelia; uchádzači o zamestnanie; žiaci a študenti; inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci

 

Hlavným cieľom NP je zvýšenie dostupnosti a kvality odborných služieb poskytovaných v oblasti mobility pracovnej sily  v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska prostredníctvom siete EURES.

Skvalitnenie verejných služieb zamestnanosti, služieb siete EURES prispeje k zlepšeniu postavenia uchádzačov o zamestnanie (ďalej tiež „UoZ“) na trhu práce v rámci pracovného trhu EÚ/EHP a Švajčiarska, k zvýšeniu ich zamestnanosti a zamestnateľnosti, zlepšeniu prepojenia verejných a neverejných služieb zamestnanosti a spolupráce so zamestnávateľmi a školami. Realizáciou NP sa prispeje k uľahčeniu voľného pohybu pracovnej sily v rámci EÚ/EHP a k zníženiu nezamestnanosti tak na Slovensku, ako aj celkovo v krajinách EÚ/EHP.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity – Podpora rozvoja siete EURES a tematicky orientovaných 18 podaktivít:

 Podaktivita 1.1 –Sieťovanie zamestnancov;

Podaktivita 1.2 –Európa na dosah;

Podaktivita 1.3 –Vzdelávanie;

Podaktivita 1.4 –Informačno –poradenské stretnutia a Ad hoc stretnutia

Podaktivita 1.3 –Vzdelávanie;

Podaktivita 1.5 –Mediálna kampaň;

Podaktivita 1.6 –Technické vybavenie;

 Podaktivita 1.7 –Propagačné materiály;

Podaktivita 1.8 –Informačné materiály;

 Podaktivita 1.9 –EURES meetingy;

Podaktivita 1.10 – Prihraničné aktivity;

 Podaktivita 1.11 – Česko-slovenské stretnutie;

Podaktivita 1.12 - Rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych náborových projektov, účasť na aktivitách siete EURES na Slovensku i v zahraničí, účasť v pracovných skupinách EK;

Podaktivita 1.13 – Realizácia a účasť na burzách práce a informačných podujatiach na Slovensku;

Podaktivita 1.14 – Výberové pohovory;

Podaktivita 1.15 – Tlmočenie a preklady;

 Podaktivita 1.16 – Účasť na externých odborných seminároch;

Podaktivita 1.17 – Webová stránka;

Podaktivita 1.18 – Propagačná technika

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 09/2020– 11/2023.

Kalendár udalostí
    HORE