Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Vyzvanie pre národný projekt „Tvorba nových a inovovaných štandardných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravuje vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Tvorba nových a inovovaných štandardných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“ s kódom OP ĽZ NP 2018/4.2.2/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 20.07.2018.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.2  Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Špecifický cieľ 4.2.2 Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho  systému zdravotnej   starostlivosti

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroj EÚ): 1 982 498,13 EUR

Oprávneným územím realizácie projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávneným žiadateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:  

-          zdravotnícki pracovníci 

-          poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

 

Cieľom národného projektu je vytvorenie jednotných postupov pre výkon prevencie na príslušných úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Naplnením cieľa sa sleduje a očakáva skvalitnenie výkonu a účinnosti medicínskej prevencie, zabezpečenie dostupnosti k rovnako kvalitnej medicínskej prevencii na celom území Slovenska a zvýšenie počtu vykonávaných postupov pre výkon prevencie. Zvýšenie počtu a skvalitnenie výkonov postupov prevencie zlepší diagnostiku ochorení v skorých štádiách, čím ich bude možné liečiť rýchlejšie, účinnejšie a lacnejšie.

V súlade s návrhom Implementačnej stratégie pre vytvorenie a zavedenie postupov pre výkon prevencie do praxe sa budú vytvorené a schválené postupy zverejňovať na webovom sídle MZ SR a tie postupy, ktoré budú záväzné z pohľadu legislatívy (kategória tzv. štandardných postupov pre výkon prevencie) budú zároveň publikované vo Vestníku MZ SR. Všetky druhy postupov pre výkon prevencie  budú v procese implementácie  premietnuté do vnútorných smerníc jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Oprávneným typom aktivity je Tvorba a zavedenie nových a inovovaných štandardných postupov pre výkon prevencie

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 06/2018 – 11/2021.

Kalendár udalostí
    HORE